Ernie (Kim Dauber '18) picks up the phone.

Anjali Nambrath

Ernie (Kim Dauber '18) picks up the phone. Anjali Nambrath